موانع و محدوديت های تحقيق

بهترين و قطعي ترين نتايج از تحقيقی به دست مي آيد كه داراي مشكلات و محدوديت‌هاي كمي باشد و چنانچه اين مشكلات زياد باشد درنتيجه تحقيق تاثير گذاشته و نتايج كاملاً بدست نخواهد آمد.

موانع اين تحقيق عبارتند از :

  • عدم دسترسي كافي به منابع كتابخانه ای جهت مطالعات گسترده درباره موضوع.
  • عدم دسترسي به امكانات تايپ وتكثير و وسايل نقليه جهت توزيع و جمع‌آوري مقياس هاي درجه بندي مناسب ومعتبر
  • همزمان بودن درس پروژه با ساير دروس دريك ترم.
  • انفرادي بودن تحقيق و عدم وجود دستياران متخصص دراين پژوهش.

معلم بايد شاگردان خود را به علم ودانش تشويق نمايد وفضائل ومزاياي علم وعلما را به آنان تذكر دهد ويادآور گردد كه علما ودانشمندان وارثان انبياء وپيمبران ودر پايگاههائي بلند وفرازنده ودرخشان جاي دارند پايگاههاي كه مورد شك انبياء وشهدا وجانبازان راه خدا مي باشد. بايد معلم اينگونه سخنان شوق آفرين را كه در ملي آيات واخبار و آثار اشعار وامثال بچشم مي خورد وبازگو كننده فضائل ومنازل ومقامات والاي علم است بگوش آنها برسانند معلم بايد از عواملي كه او را در تشويق شاگردان به علم و دانش  مدد مي كند استفاده نمايد و به آنها گوشزد كند بايد نسبت به مسائل دنيوي به امكانات وبا اندازه كفايت قناعت وسنبده كنند تا ازاين طريق بتواند آنها را از انگيزه دنيا ثراني كه موجب دل مشغولي و پريشاني خاطر آنها مي گردد … مدارد.