انواع روش های برند سازی عبارتند از:

برندسازی شخصی

روش هر فرد برای ایجاد اعتبار و شهرت برای خود

برندسازی کشوری

تلاش برای جذب توریست و کسب وکار برای یک کشور

برندسازی علّی

همسوسازی برند با هدفی خیرخواهانه و یا مسئولیت اجتماعی

برندسازی مشارکتی

مشارکت با برندی دیگر جهت دست یابی به اهداف مشترک (multi branding)

برندسازی دیجیتال

وب سایت، رسانه های اجتماعی، بهینه سازی موتورهای جستجو و هرگونه استفاده از اینترنت برای تجارت.

منبع: دیجیتال مارکتینگ مهام