ساختارهای رسمی که در نمودارهای سازمانی نمود می یابد، قطعا کل جریان های واقعی دانش را نشان نمی دهد و شبکه های غیر رسمی در انجام فعالیت ها نقش حیاتی دارند. در سال های اخیر شبکه های غیر رسمی در سازمان ها توجه بسیاری از مدیران ارشد را به خود جلب کرده اند. سازمان ها آگاه شده اند که بسیاری از فعالیت ها به صورت همکارانه و از طریق این شبکه ها انجام می شود. با وجود این، بسیاری از سازمان ها از نحوه مدیریت این شبکه های
غیر رسمی اطلاع ندارند، زیرا آن ها را غير قابل مشاهده و غیر قابل کنترل یافته اند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

شبکه های اجتماعی یک عامل کلیدی در درک فرایند خلق دانش

محققان، شبکه های اجتماعی را به عنوان یک عامل کلیدی در درک فرایند خلق دانش دانسته اند. برای مثال هیلدرت و کیمبل اظهار کردند که خلق دانش و شبکه های اجتماعی به طور جدا نشدنی به هم مربوط هستند و ارتباط مثبت میان این دو وجود دارد.
هم چنین نیلسون یک مدل مفهومی پایه را توسعه داد که تلاش می کرد نقش ارتباطات را در فرایند خلق دانش جدید تشریح کند. او معتقد بود در ارتباطات موجود در شبکه، دانشي جا گرفته که برای بیان آن از مفهوم Knowledge Embeddedness استفاده کرد.

این مفهوم بیان کننده هم افزایی در دانش است؛ به عبارت دیگر اشتراک دانش بین افراد مختلف منجر به ایجاد دانشی می شود که بالاتر از مجموع دانش هر فرد است. بنابراین، ارتباطات میان افراد در شبکه، خلق دانش را تسهیل می کند. از آن جا که دانش در ارتباطات موجود در شبکه جا گرفته شده است، هرچه ارتباطات قوی تر باشد و چگالی شبکه بیشتر باشد، مقدار دانشی که در شبکه جا گرفته شده بیشتر است. هم چنین شبکه های اجتماعی شانس همکاری را فراهم می کنند که باعث اشتراک و ادغام مدل های ذهنی مختلف و تئوری های مرتبط از حوزه های مختلف تجارب می شود؟

دلیل ماهیت ضمنی بودن دانش چیست؟

تحقیقات پیشین به این موضوع اشاره دارد که به دلیل ماهیت ضمنی بودن دانش، اشتراک دانش اغلب نیاز به فرایندهای اجتماعی و تعاملات دارد. دانش صریح به آسانی کد بندی می شود و هنگام اشتراک به طور غیرمستقیم از طریق تکنولوژی های مختلف (برای مثال پست الکترونیکی) انتقال می یابد؛ ولی اشتراک دانش ضمنی پیچیده است و از طریق شبکه های غیر رسمی و تعامل میان دو نفر یا بیشتر انتقال می یابد.

شبکه های اجتماعی نه تنها ارتباط میان اعضا را نشان می دهند بلکه دسترس پذیری و تبادل منابع دانش در شبکه را نیز نشان می دهند. بنابراین برای توسعه اجتماع هایی که در آن همکاری های شبکه ای برای فرایند خلق و اشتراک دانش کلیدی هستند، مطالعه شبکه های اجتماعی به یک موضوع مهم سازمانی تبدیل شده است ؟

رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی

تحليل شبکه اجتماعی روش تشخیص قدرتمندی برای تحلیل طبیعت و الگوی ارتباطات میان اعضای یک گروه خاص
است و شامل مجموعه ای از روش های تحلیل گراف است که برای تحلیل شبکه ها در علوم اجتماعی، مطالعات ارتباطی، علم اقتصاد، علوم سیاسی، شبکه های کامپیوتری و … توسعه یافته است. به عقیده برت، یک شبکه اجتماعی گروهی از موجودیت های مشارکتی است که با یکدیگر مرتبط هستند.
به صورت ریاضی، شبکه اجتماعی یک گراف است که در آن هر شرکت کننده در شبکه یک کنش گر خوانده می شود.
و با یک گره در شبکه نمایش داده می شود.

کنش گرها می توانند انسان ها، سازمان ها، گروه ها یا هر مجموعه دیگری از موجودیت های مرتبط با هم باشند. ارتباطات میان کنش گرها به وسیله پیوند میان گره های متناظر نمایش داده می شود. تحلیل شبکه اجتماعی از تحقیقات علوم اجتماعی آغاز شده و مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی است که می تواند برای ترسیم شبکه های ارتباطی استفاده شود و ابزارهای مهمی برای ارزیابی و ارتقای همکاری در گروه هایی با اهمیت راهبردی فراهم می کند.

استفاده از این متدولوژی برای تحلیل طبیعت و نقش ارتباطات غير رسمی میان افراد خاص در سازمان های تجاری رو به گسترش است. تحلیل شبکه اجتماعی به شناسایی نقاط قوت و ضعف در جریان دانش کمک می کند و شبکه غير قابل مشاهده ارتباطات میان افراد را قابل مشاهده می سازد و برای مدیران ورودی های ارزشمند فراهم می کند تا برای بهبود عملکرد سازمان هایشان تصمیم گیری کنند. متدولوژی تحلیل شبکه اجتماعی می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی و برنامه ریزی برای افزایش همکاری و در نتیجه افزایش جریان دانش و اطلاعات در سازمان مطرح شود.

فرایند تحلیل شبکه اجتماعی عموما شامل استفاده از پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده به عنوان ابزار جمع آوری داده در مورد ارتباطات میان کنش گرها در شبکه است. علاوه بر این ابزارها از سایر روش های جمع آوری داده (برای مثال داده های جمع آوری شده از طریق اطلاعات اداری، نظير گروه های پست الکترونیکی، سیستم های اطلاع رسانی گروهی و اطلاعات سازمانی) نیز می تواند استفاده شود. دامنه گسترده ای از سنجه های تحلیل شبکه اجتماعی وجود دارد، اما استفاده از آن ها بستگی به زمینه تحليل دارد.

برای بررسی تعرفه شبکه های اجتماعی با ما در تماس باشید.